3914 JIG-SAW

有価証券報告書

【有報】
詳細リンク
2018/03/30
臨時報告書(16:01)
株主総会における決議
2017/10/20
臨時報告書(17:14)
株式交換の決定
2017/03/30
臨時報告書(15:35)
株主総会における決議
2016/03/31
臨時報告書(9:37)
株主総会における決議
2015/12/25
臨時報告書(9:45)
親会社又は特定子会社の異動
2015/04/30
臨時報告書(14:39)
主要株主の異動