APAMANSHOP(THAILAND)Co.,Ltd.

登場履歴

登場会社数

2021年の有価証券報告書への登場数
1 社に登場(前回報告 ±0

2021年 ±0
1
2020年 ±0
1
2019年 ±0
1
2018年 ±0
1
2017年 ±0
1
2016年
1

関係会社

2021年

8889 APAMAN
9/30
49.0(49.0)%
連結子会社等

2020年

8889 APAMAN
9/30
49.0(49.0)%
連結子会社等

2019年

8889 APAMAN
9/30
49.0(49.0)%
連結子会社等

2018年

8889 APAMAN
9/30
49.0(49.0)%
連結子会社等

2017年

8889 APAMAN
9/30
49.0(49.0)%
連結子会社等