3995 SKIYAKI

親会社・連結子会社等

【有報】
関係会社の状況

2018年の関連会社数は5社(前回報告 +2社)

2018年+2
5社
2017年
3社

親会社等

子会社等

2018年

リアニメーション
1月31日
58.30%
ロックガレージ
1月31日
55.00%
SKIYAKI OFFLINE
1月31日
34.90%
Remember
1月31日
34.10%

2017年

ロックガレージ
7月31日
55.00%
SKIYAKI OFFLINE
7月31日
34.90%