SANDEN INTERNATIONAL (AUSTRALIA) PTY.LTD.

登場履歴

登場会社数

2023年の有価証券報告書への登場数
1 社に登場(前回報告 ±0

2023年 ±0
1
2022年 ±0
1
2021年 ±0
1
2020年 ±0
1
2019年 ±0
1
2018年 ±0
1
2017年 ±0
1
2016年 ±0
1
2015年 ±0
1
2014年
1

関係会社

2023年

6444 サンデン
12/31
100.00%
連結子会社等

2022年

6444 サンデン
12/31
100.00%
連結子会社等

2021年

6444 サンデン
12/31
100.0(100.0)%
連結子会社等
6444 サンデン
3/31
100.0(100.0)%
連結子会社等

2020年

6444 サンデン
3/31
100.0(100.0)%
連結子会社等

2019年

6444 サンデン
3/31
100.00%
連結子会社等