2488 JTP

2488
2021/07/30
時価
43億円
PER 予
15.43倍
2010年以降
赤字-8650倍
(2010-2021年)
PBR
1.54倍
2010年以降
1-8.64倍
(2010-2021年)
配当 予
2.9%
ROE 予
9.98%
ROA 予
6.07%
資料
Link
CSV,JSON

資本変動の状況

2021年6月30日 10:22
(連結) 資本金  前年同 7億9547万、利益剰余金  12.79%増 12億3597万、株主資本  28.08%増 26億3820万

資本履歴(百万円)
年度資本金資本剰余金利益剰余金株主資本純資産
2007/037956471,0312,4732,473
2008/037956471,2922,6822,682
2009/037956471,2872,5662,561
2010/037956471,1642,3272,322
2011/037956479062,0082,000
2012/037956478221,8431,833
2013/037956477231,7441,735
2014/037956477371,7571,733
2015/037956477761,7961,777
2016/037956477761,7971,758
2017/037956477021,6661,637
2018/037956478351,7991,770
2019/037956478881,8521,820
2020/037956471,0962,0602,032
2020/097958351,0072,4092,385
2020/127958351,0822,4842,461
2021/037958351,2362,6382,614
年度資本金資本剰余金利益剰余金株主資本純資産

資本変動推移

資本金

2007年3月(個)
7億9547万
2008年3月(個) ±0%
7億9547万
2009年3月(連) ±0%
7億9547万
2010年3月(連) ±0%
7億9547万
2011年3月(連) ±0%
7億9547万
2012年3月(連) ±0%
7億9547万
2013年3月(連) ±0%
7億9547万
2014年3月(連) ±0%
7億9547万
2015年3月(連) ±0%
7億9547万
2016年3月(連) ±0%
7億9547万
2017年3月(連) ±0%
7億9547万
2018年3月(連) ±0%
7億9547万
2019年3月(連) ±0%
7億9547万
2020年3月(連) ±0%
7億9547万
2021年3月(連) ±0%
7億9547万

資本剰余金

2007年3月(個)
6億4717万
2008年3月(個) ±0%
6億4717万
2009年3月(連) ±0%
6億4717万
2010年3月(連) ±0%
6億4717万
2011年3月(連) ±0%
6億4717万
2012年3月(連) ±0%
6億4717万
2013年3月(連) ±0%
6億4717万
2014年3月(連) ±0%
6億4717万
2015年3月(連) ±0%
6億4717万
2016年3月(連) ±0%
6億4717万
2017年3月(連) ±0%
6億4717万
2018年3月(連) ±0%
6億4717万
2019年3月(連) ±0%
6億4717万
2020年3月(連) ±0%
6億4717万
2021年3月(連) +29.06%
8億3526万

利益剰余金

2007年3月(個)
10億3050万
2008年3月(個) +25.36%
12億9182万
2009年3月(連) -0.4%
12億8660万
2010年3月(連) -9.52%
11億6414万
2011年3月(連) -22.19%
9億583万
2012年3月(連) -9.2%
8億2248万
2013年3月(連) -12.09%
7億2304万
2014年3月(連) +1.89%
7億3668万
2015年3月(連) +5.27%
7億7551万
2016年3月(連) +0.1%
7億7629万
2017年3月(連) -9.61%
7億170万
2018年3月(連) +19.06%
8億3547万
2019年3月(連) +6.32%
8億8826万
2020年3月(連) +23.37%
10億9582万
2021年3月(連) +12.79%
12億3597万

株主資本

2007年3月(個)
24億7315万
2008年3月(個) +8.43%
26億8153万
2009年3月(連) -4.29%
25億6636万
2010年3月(連) -9.34%
23億2666万
2011年3月(連) -13.68%
20億832万
2012年3月(連) -8.23%
18億4313万
2013年3月(連) -5.4%
17億4368万
2014年3月(連) +0.78%
17億5729万
2015年3月(連) +2.21%
17億9611万
2016年3月(連) +0.04%
17億9689万
2017年3月(連) -7.3%
16億6564万
2018年3月(連) +8.03%
17億9940万
2019年3月(連) +2.93%
18億5216万
2020年3月(連) +11.21%
20億5973万
2021年3月(連) +28.08%
26億3820万

純資産

2007年3月(個)
24億7315万
2008年3月(個) +8.43%
26億8153万
2009年3月(連) -4.5%
25億6073万
2010年3月(連) -9.31%
23億2231万
2011年3月(連) -13.87%
20億25万
2012年3月(連) -8.34%
18億3344万
2013年3月(連) -5.37%
17億3493万
2014年3月(連) -0.09%
17億3330万
2015年3月(連) +2.5%
17億7657万
2016年3月(連) -1.05%
17億5794万
2017年3月(連) -6.89%
16億3686万
2018年3月(連) +8.15%
17億7028万
2019年3月(連) +2.79%
18億1974万
2020年3月(連) +11.66%
20億3195万
2021年3月(連) +28.66%
26億1426万